เกี่ยวกับเบนไซออน

ALL ABOUT BENZION

Transform Nature to Innovation

Transform Innovation to Caring You

เบนไซออน คืออะไร

เบนไซออน คือ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพนาโน ( Nanobiotechnology ) เพื่อการสลายและทำลายเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเบนไซออนยังคงเป็นผู้นำด้านการปฎิวัตินวัตกรรมธรรมชาติสู่ความสะอาดและปลอดภัยจากภาคครัวเรือนสู่ภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศ