คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค”

ชื่องาน : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค”

ที่มาและความสำคัญ : การบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์เขตร้อน การรองรับผู้ป่วยและมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 จึงมีการร่วมมือกันระหว่างงานวิจัยทางคลินิกด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและความร่วมมือด้านการแพทย์ร่วมกับ สวทช. ทางด้านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.

หัวข้อในการจัดกิจกรรม : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมแถลง “การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค”

สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

บทบาทของหน่วยงาน : ให้ความร่วมมือทางการแพทย์ การรองรับผู้ป่วยและมาตรการต่างๆ ในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน :ความร่วมมือทางการแพทย์การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวยาวนาน 24 ชั่วโมง ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ และรับมอบ ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรค

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :  

ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม :12 พฤษภาคม 2564

ข้อสรุปที่ได้จากการจัดงาน(ถ้ามี) : ‘เบนไซออน’ สารฆ่าเชื้อโรคสามารถฆ่าเชื้อไวรัสในตระกูลโคโรนาไวรัส (Coronavirus) ได้ถึง 99.9% ภายในเวลา 1 นาที และยังคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสนาน 24 ชั่วโมง

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดงาน(ถ้ามี) : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รับมอบ ‘เบนไซออน’ จำนวน 300 ลิตร จากผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช และคุณธนากร ตั้งเมธากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิซิล กรุ๊ป จำกัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนต่อไป

Web site/link : https://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=5274

0
    0
    ตะกร้าสินค้าของคุณ
    โปรดเลือกสินค้าลงตะกร้ากลับไปยังร้านค้า
    +66 65 234 2456 Facebook Messenger Line Send us a Message